Skip to main content

Leveringsvoorwaarden

VAN:

Livestream Solutions gevestigd en kantoorhoudende te 1013 BC, Amsterdam aan de Moermanskkade 301, Nederland

hierna te noemen: Livestream Solutions

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Livestream Solutions : Livestream Solutions

Opdrachtgever: de wederpartij van Livestream Solutions .

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Livestream Solutions en een opdrachtgever waarop Livestream Solutions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Livestream Solutions voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Indien er extra werkzaamheden hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de offerte zoals het schrijven van een compleet of gedeeltelijk script of het bezoeken van meerdere locaties om de filmmogelijkheden te bekijken, meerdere correctierondes dan overeengekomen zijn of aankoop van meerdere beelden bij een beeldbank dan zijn dit kosten die buiten de vrijblijvendheid van de offerte vallen.

2. De door Livestream Solutions gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Livestream Solutions is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen zijn altijd voorbehouden.

4. Livestream Solutions stelt zijn offertes samen op basis van een vooraf afgesproken uurtarief of inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, design, creatief brainstormen, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Livestream Solutions bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Livestream Solutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Livestream Solutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Livestream Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Livestream Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Livestream Solutions zijn verstrekt, heeft Livestream Solutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Livestream Solutions is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Livestream Solutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Livestream Solutions is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media en internetverbindingen. Ook nadat Livestream Solutions de internetverbinding op locatie heeft getest kan deze door omstandigheden buiten onze macht niet goed werken of niet volledig beschikbaar zijn. Dit kan resulteren in kwalitatief minder scherp beeld, stotteren en het zelfs wegvallen van het beeld. Ondanks dat wij alles zullen doen om dit te verhelpen zijn wij hier niet voor aansprakelijk. Nadat de betreffende IT manager ons heeft gegarandeerd dat het netwetwerk voldoet aan onze eisen en blijkt dat dit niet zo is kan Livestream Solutions hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Livestream Solutions derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Livestream Solutions zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Livestream Solutions de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Livestream Solutions daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Livestream Solutions geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Annulering

Indien u onze diensten wil annuleren hanteren wij de volgende annuleringskosten:

6 maanden van te voren 0%
3 maanden van te voren 10%
2 maanden van te voren 40%
1 maand van te voren 60%
Drie weken voor de livestream of het Webinar 100%

Artikel 8. Verschuiven van bestaande boeking naar andere datum

Indien u onze boeking wil verschuiven naar een andere datum hanteren wij de volgende kosten:

2 maanden van te voren 10%
1 maand van te voren 30%
Vanaf 2 weken voor de boekingsdatum 40%

Artikel 9. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Dit geld tevens voor alle onder de AVG vallende data. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze verwerkersovereenkomst.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Livestream Solutions zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Nederlandse Auteurswet.

2. De opdrachtgevers vrijwaren Livestream Solutions volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Livestream Solutions ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en designs en/of het dupliceren en uitzenden van opnames, foto’s en overige media welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf wereldwijd strafbaar gesteld.

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Livestream Solutions . In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Livestream Solutions de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle Livestream Solutions producties rust het auteursrecht. Een Livestream Solutions productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Livestream Solutions . Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Livestream Solutions .

De opdrachtgever heeft wel een onbeperkt wereldwijd gebruikersrecht van de productie tenzij anders overeengekomen.

3. Livestream Solutions behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van Livestream Solutions op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– na het sluiten van de overeenkomst aan Livestream Solutions ter kennis gekomen omstandigheden geven Livestream Solutions goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien Livestream Solutions de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is Livestream Solutions bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Livestream Solutions schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan Livestream Solutions zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Livestream Solutions de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Livestream Solutions slechts aansprakelijk tot het maximale bedrag wat is gefactureerd voor de opdracht althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 Artikel 13. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Livestream Solutions, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. (indien van toepassing)

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien Livestream Solutions met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Livestream Solutions niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Livestream Solutions mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Livestream Solutions kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen of prijsstijging van gebruikte en ingekochte media.

Artikel 14. Betaling

1. Betaling dient te geschieden 14 dagen na ontvangst eindfactuur tenzij anders overeengekomen in de definitieve bevestiging.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Livestream Solutions en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Livestream Solutions onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. De reclamatietermijn op facturen van Livestream Solutions is 14 dagen na de factuurdatum. U dient ons schriftelijk op de hoogte te stellen waarom u het niet eens bent met de factuur. Na deze datum kunt u zich niet meer beroepen op factuur onjuistheden.

Artikel 15. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

– over de eerste € 3.000,- 15%

– over het meerdere tot € 7.000,- 10%

– over het meerdere tot € 15.500,- 8%

– over het meerdere tot € 70.000,- 5%

– over het meerdere 3%

2. Indien Livestream Solutions aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Indien Livestream Solutions aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van Livestream Solutions, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Livestream Solutions beperkt tot maximaal 50% van de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Livestream Solutions of haar ondergeschikten.

5. Livestream Solutions is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of schade door slechte aangeleverde internetverbindingen. Zie paragraaf 4.6.

6. Aansprakelijkheid voor schade wegens claims van derden wordt door ons niet aanvaard.

Artikel 17. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen, ziekte door Covid-19 in het bedrijf van Livestream Solutions worden daaronder inbegrepen maar ook door de overheid opgelegde Covid-19 maatregelen.

2. Livestream Solutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Livestream Solutions haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Livestream Solutions opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Livestream Solutions niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Livestream Solutions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter in het land van Livestream Solutions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Livestream Solutions het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Reis en verblijfkosten

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

Artikel 20. Muziek en foto/video rechten

Voor muziek, foto’s en video’s die in een productie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden. Alle door Livestream Solutions in de offerte aangeboden en aangekochte muziek, foto’s en video’s zijn inclusief afkoop van de muziekrechten tenzij anders vermeld.

Artikel 21. Voice-over

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen. 

Artikel 22. Promotie

Livestream Solutions behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

Artikel 23. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Livestream Solutions en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24. Bevoegde Rechter

Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en Livestream Solutions , ten aanzien waarvan de rechtbank absoluut bevoegd is, zullen bij uitsluiting worden beslist door de Rechtbank te Amsterdam, onverminderd het recht van Livestream Solutions om de volgens de wet bevoegde rechtbank te adiëren.

Artikel 25. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op onze website.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals geldend ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.